СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ   "АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ
ВОЛЕЙБОЛУ УКРАЇНИ"
(АВВУ)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Громадська організація «Асоціація ветеранів волейболу України» (далі – Асоціація) створена за ініціативою громадян для задоволення і захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, культурних, спортивних та інших інтересів своїх членів.

В своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», Законом України «Про фізичну культуру і спорт», іншим законодавством України, цим Статутом, а також рішеннями, прийнятими органами управління Асоціації в межах своїх повноважень.

Асоціація являється неприбутковою організацією, утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність неприбуткової організації.

1.1. Повне найменування Асоціації:

українською мовою: Громадська організація «Асоціація ветеранів волейболу України»,

російською мовою: Общественная организация «Ассоциация ветеранов волейбола Украины».   

Скорочене найменування:

-          українською мовою: «АВВУ»,

-          російською мовою: «АВВУ».

1.2. Юридична адреса Асоціації: Україна, 69068, місто Запоріжжя, вул. Кругова, 148.

1.3. Асоціація має всеукраїнський статус і поширює свою діяльність на територію всієї України.

1.4.Асоціація є юридичною особою з моменту її реєстрації у встановленому законодавством України порядку. Асоціація може відкривати і мати рахунки, в т.ч. у національній та іноземній валюті, в банківських, інших кредитно-фінансових установах, в т.ч. в іноземних, печатку з найменуванням, кутові штампи, власну символіку, тощо, зразки яких затверджуються Президією. Символіка реєструється у встановленому законодавством порядку. Асоціація для досягнення статутних цілей має право укладати правочини, договори, здійснювати будь-які юридичні дії в межах чинного законодавства України, набувати майнові і немайнові права та нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді, третейському суді.

1.5. Асоціація визнає і всебічно підтримує олімпійський рух в Україні, спрямовує діяльність на розвиток дружніх стосунків з організаціями спортивної спрямованості.

1.6. Асоціація співпрацює і взаємодіє з державними і недержавними установами, суб’єктами господарювання, іншими об’єднаннями громадян, спілками тощо, має право отримувати від них кошти і майно (в тому числі на безоплатній, безповоротній основі) для досягнення статутних цілей.

Асоціація може отримувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, з державного бюджету в межах цільових державних програм, кошти та майно для досягнення статутних завдань Асоціації, в тому числі субсидії, субвенції, дотації, інші види поворотної та безповоротної допомоги тощо.

1.7. Асоціація має право у передбаченому законодавством України порядку набувати членства в інших об’єднаннях громадян, спілках, союзах, асоціаціях тощо, включаючи міжнародні.

1.8. Асоціація має право створювати самостійно або за участю інших осіб господарські товариства, установи, організації у передбаченому законодавством України порядку.

1.9. Асоціація не залежить у власній діяльності від органів державного управління і місцевого самоврядування, політичних та інших громадських утворень і рухів.

1.10. Асоціація не відповідає по зобов’язаннях держави (в т.ч. її державних органів, підприємств, установ, організацій) та/або по зобов’язаннях членів Асоціації. Держава, члени Асоціації не відповідають по зобов’язаннях Асоціації.

1.11. Цей Статут має перевагу перед будь-якими внутрішніми документами Асоціації і жодне положення в іншому документі, регламенті Асоціації або її органів та місцевих осередків не може суперечити цьому Статуту, звужувати його застосування.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ  

2.1. Асоціація створена з метою популяризації та поширення на території України ветеранського волейболу зокрема та розвитку всіх інших видів волейболу в Україні (в тому числі пляжного та паркового), підвищення його ролі в гармонійному розвитку особистості, зміцненню її здоров’я і довголіття шляхом консолідації і координації ветеранського волейбольного руху в Україні, захисту соціальних, економічних, творчих, вікових, культурних, спортивних та інших інтересів своїх членів відповідно до законодавства України та положень цього Статуту.

2.2. Для досягнення поставленої мети Асоціація, відповідно до вимог чинного законодавства без отримання прибутку, вирішує такі завдання:

-      пропаганда та популяризація ветеранського волейболу серед населення;

-      сприяння  організації та залучення до регулярних занять волейболом осіб зрілого віку;

-      сприяння  організації та проведенню  в  Україні  національних та міжнародних змагань з волейболу серед ветеранів;

-      сприяння формуванню та підготовці висококваліфікованих волейбольних команд і спортсменів для забезпечення успішних виступів українських волейболістів в міжнародних змаганнях ветеранів;

- прояв турботи про ветеранів волейболу;

- сприяння збереженню історичної волейбольної спадщини;

-      сприяння розвитку і зміцненню міжнародних зв'язків  із  ветеранськими волейбольними організаціями інших країн, іншими міжнародними спортивними й громадськими організаціями.

2.3. Для виконання поставлених завдань Асоціація у порядку встановленому чинним законодавством без отримання доходу (прибутку):

- сприяє розробці й реалізації програм розвитку волейболу, в т.ч. ветеранського, в Україні;

-    надає практичну, організаційну і методичну допомогу своїм членам;

-  приймає участь в координації дій державних, громадських, госпрозрахункових організацій, установ і підприємств з питань розвитку ветеранського волейболу;

- приймає участь в організації і проведенні офіційних регіональних, національних та міжнародних змагань з волейболу серед ветеранів на території України, розробці правил, положень, регламентів та календарів змагань з волейболу серед ветеранів серед членів Асоціації та контроль та здійснює контроль за їх дотриманням;

-  приймає участь у формуванні і організації підготовки збірних волейбольних команд ветеранів України для участі в міжнародних змаганнях;

-         бере  участь в організації  й  проведенні  наукових  досліджень, виданні методичних, довідково-інформаційних та інших матеріалів;

-         співпрацює та взаємодіє на партнерських засадах з державними установами, господарськими товариствами, об'єднаннями громадян, громадами, профспілковими організаціями;

-      бере участь у підготовці та проведенні дискусій, громадських експертиз нормативних актів, що впливають на розвиток волейболу, входить з пропозиціями до відповідних органів державної влади, відстоює свої позиції, аж до прийняття по ним рішення; організовує  без отримання прибутку виготовлення офіційної, пам'ятної атрибутики із символікою Асоціації;

-      представляє і захищає інтереси ветеранського волейбольного руху у державних і громадських установах і організаціях, проводить роботу із правового та соціального захисту членів Асоціації;

-      співпрацює з міжнародними спортивними об’єднаннями і організаціями з метою представлення в них і захисту інтересів ветеранського волейбольного руху України;

- піклується про забезпечення медичного контролю за станом здоров’я ветеранів волейболу, особливо в період проведення змагань під її егідою;

- піклується про створення і підтримання фізкультурно-спортивної і медичної матеріальної бази для занять ветеранів і організації, реабілітаційно-відновлюючих заходів для них;

- приймає участь у формуванні фінансово-економічного, матеріально-технічного підґрунтя для розвитку ветеранського волейболу в Україні, пошуку спонсорської підтримки, фінансуванні конкретних цільових програм, наданні одноразової або систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги членам Асоціації або іншим суб’єктам фізкультурно-спортивної діяльності;

- надає дозволи на використання своєї назви, емблеми, символів;

- організовує збір, систематизацію та розповсюдження інформації та інформаційних матеріалів про діяльність Асоціації та її членів, окремих ветеранів волейболу;

- ініціює присудження членам Асоціації нагород, заохочень, відзнак, присвоєння почесних звань, тощо;

- здійснює інші заходи, не заборонені законом.

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ВИБУТТЯ З НЕЇ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

3.1.Асоціація створена на принципі рівноправності учасників та добровільності вступу до неї.

3.2.Членство у Асоціації може бути колективним або індивідуальним.

3.3. Індивідуальним членом Асоціації можуть бути громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які досягли 16 років і постійно проживають на території України.

3.4.Колективними членами Асоціації на підставі рішення свого вищого органу управління можуть бути колективи будь-яких юридичних осіб незалежно від форм власності та організаційно-правової форми.

3.5.Членом Асоціації можуть бути особи, які поділяють цілі і завдання Асоціації, визнають її Статут, сплатили вступний внесок та підтримують діяльність Асоціації своїми щорічними внесками та участю в роботі Асоціації.

3.6.Члени Асоціації добровільно передають Асоціації права:

-    координації їх дій з питань організації та розвитку ветеранського волейболу;

-    регламентації, організації і проведення змагань з волейболу серед ветеранів на території України;

-    представлення їх інтересів у державних і громадських установах і організаціях;

-    формування і організації підготовки ветеранських збірних команд України для участі в міжнародних змаганнях;

-    організації збору, систематизації і розповсюдження інформації та інформаційних матеріалів про діяльність Асоціації та її членів, окремих ветеранів волейболу.

3.7. Для набуття членства в Асоціації фізична особа звертається з заявою про вступ до Асоціації через місцевий осередок або безпосередньо Президенту Асоціації. Заява про вступ складається на ім’я Президента Асоціації. Заява має містити зобов’язання фізичної особи дотримуватися Статуту Асоціації та її регламентів.

Колективні члени подають заяву про вступ до Асоціації через місцевий осередок або безпосередньо Президенту Асоціації. До заяви обов’язково додається рішення про вступ до Асоціації власника майна або органу, уповноваженого ним розпоряджатись. Заява про вступ складається на ім’я Президента Асоціації. Заява має містити зобов’язання колективного члена дотримуватися Статуту Асоціації та її регламентів.

Індивідуальні та колективні члени Асоціації мають рівні права та обов’язки. Колективні члени Асоціації реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.

До заяви про вступ до Асоціації додається підтвердження про сплату вступного внеску.

3.8. Членство у Асоціації набувається з моменту ухвалення рішення Президії про прийом до членів Асоціації за умови сплати вступного внеску.

3.9. Члени Асоціації мають право:

-    особисто або через своїх представників (делегатів) брати участь і використовувати право вирішального голосу у Конференції Асоціації або зборах (конференціях) місцевих осередків Асоціації;

-    висувати кандидатури та бути обраними до статутних органів і брати участь в управлінні Асоціацією та її місцевим осередком відповідно до цього Статуту;

-    брати безпосередню участь у діяльності Асоціації та заходах, що нею проводяться;

-    ініціювати розгляд Президією Асоціації будь-яких питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації, крім тих питань, що відносяться до виключної компетенції Конференції;

-    одержувати інформацію про діяльність Асоціації і вносити пропозиції по покращенню діяльності Асоціації і її керівних органів;

-    одержувати статутні документи Асоціації, а також інші документи, пов’язані з діяльністю Асоціації, в тому числі фінансового характеру, вимагати звіту про витрачання грошових коштів Асоціації;

-    інші права, передбачені цим Статутом, або такі, що з нього випливають.

3.10. Обов’язки членів Асоціації:

-    виконувати вимогу цього Статуту, рішень Конференції, Президента та Президії Асоціації, регламентів та інших положень, що прийняті Асоціацією у відповідності із законодавством України та цим Статутом;

-    всіляко сприяти діяльності Асоціації, пропагувати її діяльність, залучати до Асоціації нових членів, осіб, здатних здійснювати підтримку Асоціації, зокрема, матеріальну; ухилятись від дії, які суперечать інтересам Асоціації або можуть зашкодити її інтересам, репутації, іміджу;

-    сплачувати своєчасно та в повному обсязі внески, визначені керівними органами Асоціації в межах їх компетенції;

-    особисто або через своїх представників брати участь в управлінні Асоціацією відповідно до цього Статуту та заходах, що проводяться Асоціацією; інші обов’язки, що випливають з цього Статуту.

3.11. Члени Асоціації сплачують вступний та щорічний внески в розмірі та порядку, що встановлені Президією Асоціації, не пізніше 01 червня поточного року, за який сплачується внесок. В разі несплати у встановлений термін членство в Асоціації автоматично призупиняється до здійснення всіх розрахунків. Член Асоціації, який е виконав фінансових зобов’язань перед Асоціацією, може бути позбавлений Президією права участі в офіційних заходах Асоціації або таких, що проводяться під її егідою.

3.12. Члени Асоціації об’єднуються в місцеві осередки за територіальним принципом відповідно до адміністративно-територіального устрою України.

3.13. Вихід з членів Асоціації здійснюється на підставі заяви про вихід, складеної на ім’я Президента Асоціації. Вихід з Асоціації не звільняє особу, що виходить/вийшла, від виконання фінансових зобов’язань перед Асоціацією, прийнятих/покладених на цю особу до звернення з заявою про вихід із Асоціації.

3.14. Член Асоціації може бути виключений із Асоціації за рішенням Президії або зборів (конференції) місцевого осередку за невиконання або неналежне виконання Статуту Асоціації та її регламентів, діяльність/бездіяльність, яка суперечить інтересам Асоціації. Виключення з Асоціації не звільняє особу, що виключена, від виконання фінансових зобов’язань перед Асоціацією, прийнятих/покладених на цю особу до її виключення із Асоціації.

3.15. Будь-які особи, які поділяють цілі і завдання Асоціації, зробили в поточному році благодійний внесок або пожертвування Асоціації в будь-якій формі, можуть бути прийняті за рішенням Президента Асоціації в асоційовані члени Асоціації.

Підставою для прийняття в асоційовані члени Асоціації може бути договір про участь в діяльності Асоціації або договір про співробітництво.

Усі інші питання пов’язані з членством в Асоціації регулюються Положенням про членство, яке затверджується Президією Асоціацією.

Асоційовані члени Асоціації мають ті ж права і обов’язки, що й інші члени, але в статутних органах Асоціації (її місцевого осередку) мають право дорадчого голосу і не можуть бути обрані в статутні органи Асоціації (її місцевого осередку).

3.16. Членам Асоціації (в тому числі асоційованим) видається відповідне свідоцтво про членство в Асоціації, форма якого затверджується Президією Асоціації.

4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ, МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

4.1. Статутними органами Асоціації є: Конференція, Президент, Президія, Ревізійна комісія.

4.2. Конференція є вищим органом Асоціації, який збирається не рідше одного разу на чотири календарні роки і скликається Президією.

Рішення Конференції є обов’язковими для виконання статутними органами Асоціації, її місцевими осередками, членами Асоціації та позастатутними формуваннями Асоціації.

Позачергова Конференція може бути скликана за рішенням Президента, або Президії, або на вимогу не менше, ніж 20% членів Асоціації, або Ревізійною комісією в разі виявлення останньою порушень фінансової дисципліни з боку Президії Асоціації, її Президента або посадових осіб Асоціації.

4.2.1. Учасниками Конференції є делегати місцевих осередків, які обрані на зборах (конференціях) місцевих осередків членами Асоціації. Кількість делегатів, що представляють місцевий осередок на Конференції Асоціації, визначається Президією Асоціації пропорційно кількості членів Асоціації, що мешкають на території місцевого осередку, до загальної чисельності членів Асоціації, але не менше одного делегата від кожного місцевого осередку. Повноваження делегатів для участі в Конференції засвідчується відповідним протоколом зборів конкретного місцевого осередку Асоціації, до порядку денного якого внесене питання про обрання делегата. Протокол має бути підписаний головуючим та секретарем зборів конкретного місцевого осередку.

4.2.2.  Конференція розглядає питання порядку денного та ухвалює рішення з цих питань, якщо участь у Конференції беруть делегати, які представляють більше, ніж 50% членів Асоціації. Рішення ухвалюється простою більшістю голосів присутніх на Конференції делегатів відкритим голосуванням, якщо інше не передбачене цим Статутом.

4.2.3. Якщо до порядку денного Конференції внесене питання про обрання членів статутних органів Асоціації, Конференція може ухвалити рішення про обрання членів статутних органів Асоціації таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів, якщо за таке рішення проголосує не менше, ніж 75% присутніх на Конференції делегатів.

4.2.4. Якщо Президією Асоціації до порядку денного Конференції внесене питання про ліквідацію або реорганізацію Асоціації, рішення про ліквідацію або реорганізацію Асоціації може бути ухвалене лише у відкритому голосуванні делегатами, які представляють на Конференції не менше, ніж 75% всіх членів Асоціації.

4.2.5. До виключної компетенції Конференції віднесено і за будь-яких обставин не може бути передано іншим органам Асоціації вирішення таких питань:

-    прийняття змін та доповнень до Статуту, Статуту в новій редакції;

-    затвердження символіки Асоціації;

-    розгляд та затвердження звітів статутних органів Асоціації;

-    обрання/відкликання Президента, членів всіх статутних органів Асоціації;

-    рішення про ліквідацію або реорганізацію Асоціації.

Конференція може прийняти до розгляду будь-яке інше питання діяльності Асоціації.

4.2.6. Рішення Конференції ухвалюються на засіданнях, в яких мають право брати участь тільки делегати та члени статутних органів Асоціації, асоційовані члени з правом дорадчого голосу (п. 3.15 Статуту), а також інші особи з персонального дозволу Президента Асоціації.

4.2.7. Право вирішального голосу на Конференції мають виключно делегати Конференції.

4.2.8. Повноваження делегатів Конференції перевіряються Мандатною комісією, яка створюється Президією Асоціації у складі не менше трьох осіб.

4.2.9. Рішення Конференції набуває чинності з моменту, який зазначено в рішенні Конференції.

4.2.10. Порядок денний Конференції готується Президією Асоціації і затверджується Конференцією. Делегати Конференції мають право ставити питання про включення до порядку денного Конференції будь-яких суттєвих питань діяльності Асоціації, крім зазначених в п.4.2.5. Статуту.

4.2.11. Роботою Конференції до її закінчення керує Президія Конференції в складі Голови, секретаря та членів Президії Конференції, які обираються на Конференції з числа повноважних делегатів відкритим голосуванням. За підсумками Конференції Голова та секретар Президії Конференції складають і підписують протокол. Протоколи Конференцій зберігаються Президентом Асоціації.

4.2.12. Дата, місце, час проведення Конференції та порядок денний Конференції має бути доведений Президентом до місцевих осередків не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Конференції.

Місцевий осередок має право ініціювати розгляд Конференцією питання, що має істотне значення для Асоціації, шляхом надіслання відповідної пропозиції Президії Асоціації не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Конференції.

4.3. Президія Асоціації є органом Асоціації, кількісний і персональний склад якого визначається Конференцією і діє в період між Конференціями Асоціації.

      До складу Президії за посадами входять: Президент Асоціації, Віце-президенти, відповідальний секретар Асоціації.

4.3.1. До компетенції Президії віднесено:

-    виконання рішень Конференції;

-    підготовка порядку денного Конференції, створення мандатної комісії (п. 4.2.8. Статуту);

-    скликання позачергової Конференції, ведення реєстру членів Асоціації;

-    затвердження положень про місцевий осередок Асоціації;

-    організація діяльності Асоціації у період між Конференціями;

-    організація і проведення заходів Асоціації, їх технічна підтримка;

-    формування відповідних постійних і тимчасових комісій, затвердження регламентів їх діяльності;

-    створення госпрозрахункових установ, організацій, благодійних фондів, господарських товариств;

-    затвердження поточної документації, в т.ч. фінансової, технічних регламентів, іншої технічної документації тощо;

-    прийом та виключення із членів Асоціації;

-    надання згоди Президенту Асоціації на укладання від імені Асоціації правочину, договору (або їх низки, якщо вони мають однакову мету і укладаються протягом одного календарного року), ціна якого перевищує 150000 грн.;

-    інші повноваження, передбачені цим Статутом, та покладені (делеговані) на Президію Асоціації Конференцією або Президентом в межах його повноважень.

4.3.2. Діяльність Президії Асоціації регламентується внутрішніми правилами, затвердженими Конференцією Асоціації.

4.3.3. Рішення Президії ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів Президії. В разі рівного розподілення голосів голос Президента є вирішальним.

4.3.4. Допускається врахування голосів відсутніх членів Президії за їх письмовим підтвердженням щодо голосування «за» або «проти».

За виняткових обставин, за рішенням Президента Асоціації, Президія може прийняти рішення методом опитування. Проект рішення надсилається членам Президії, які письмовим візуванням висловлюють свою позицію щодо запропонованого проекту рішення.

4.3.5. Протоколи засідання Президії зберігаються  у відповідального секретаря Президії Асоціації.

4.4. Очолює діяльність Президії Асоціації Президент Асоціації.

4.4.1. Президент очолює Асоціацію і обирається Конференцією на чотири роки.

В разі закінчення строку повноважень Президента він продовжує виконувати власні обов’язки до проведення Конференції та обрання (переобрання) Президента у встановленому цим Статутом порядку.

Новообраний Президент набуває повноважень після закінчення Конференції, на якій він був обраний Президентом.

Президент очолює Президію Асоціації за посадою і входить до складу членів Президії Асоціації. Президент головує на засіданнях Президії Асоціації.

4.4.2. До компетенції Президента віднесено вирішення будь-яких питань діяльності Асоціації, за виключенням тих, що прямо віднесені до компетенції Конференції, Президії Асоціації. З питань, які відносяться до повноважень Президента, він приймає розпорядження.

4.4.3. В межах наданих повноважень Президент представляє інтереси Асоціації у стосунках з будь-якими особами, має право укладати правочини, договори від імені Асоціації, видавати довіреності, розпоряджатися майном Асоціації (в межах компетенції), відкривати/закривати рахунки в банківських, інших кредитно-фінансових установах, представляти інтереси Асоціації в судах, державних і недержавних органах, установах, організаціях; вживати організаційні заходи для забезпечення діяльності Асоціації, зокрема, формування штату працівників.

4.4.4. Президент має право виключного представництва Асоціації в будь-яких обставинах без довіреності.

4.4.5. В разі неможливості Президента виконувати свої обов’язки виконуючим обов’язки Президента до чергової або позачергової Конференції Президією Асоціації обирається особа із складу Президії Асоціації.

4.5. Ревізійна комісія обирається Конференцією Асоціації. До складу Ревізійної комісії входить Голова ревізійної комісії, його заступник та члени комісії. Ревізійна комісія створюється з метою контролю за фінансовою діяльністю Асоціації.

Строк повноважень Ревізійної комісії складає чотири роки з моменту обрання, але припиняється не раніше чергової Конференції Асоціації.

Кількість членів Ревізійної комісії визначається Конференцією.

Персональний склад  Ревізійної комісії формується з числа членів Асоціації або інших осіб (за їх згодою). Президент, члени Президії Асоціації, бухгалтер (в разі наявності) не можуть входити до складу Ревізійної комісії.

4.5.1. Перевірка господарської та фінансової діяльності (в тому числі ревізія) Асоціації проводиться Ревізійною комісією за дорученням Президента або за власною ініціативою, але не рідше, ніж один раз на рік.

4.5.2. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Асоціації надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих роз’яснень, залучати до перевірок зовнішній аудит.

4.5.3. Ревізійна комісія здійснює контроль за цільовим використанням коштів і майна Асоціації, без висновку Ревізійної комісії Конференція не може затвердити звіт Президії.

4.5.4. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. В разі рівного розподілення голосів голос Голови ревізійної комісії є вирішальним.

4.5.5. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати проведення позачергової Конференції, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Асоціації або виявлені зловживання посадових осіб.

В разі невиконання Президентом, Президією вимоги про скликання Конференції в 20-денний термін від дня внесення такої вимоги, Голова Ревізійної комісії має право самостійно скликати Конференцію.

4.6. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов’язків в органах управління Асоціації, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Асоціації за рішенням Президії Асоціації.

4.7. Місцеві осередки діють в порядку та на умовах, визначених положенням про місцевий осередок Асоціації, який затверджується Конференцією. Очолює місцевий осередок Голова місцевого осередку, обраний членами місцевого осередку та затверджений Президією Асоціації.

Місцеві осередки для набуття статусу юридичної особи реєструються у передбаченому законодавством порядку після легалізації їх Асоціацією. Без набуття статусу юридичної особи – місцеві осередки легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про їх заснування.

5.  ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА АСОЦІАЦІЇ, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ

5.1.Кошти Асоціації складають:

-    кошти засновників, передані Асоціації;

-    вступні та щорічні внески членів Асоціації;

-    пожертви, дари, благочинні внески, юридичних, фізичних осіб;

-    надходження (кошти, майно) від господарської діяльності Асоціації та створених нею суб’єктів господарювання;

-    набуте на законних підставах майно;

-    отримані від державних органів, органів місцевого самоврядування, з державного бюджету в межах цільових державних програм, кошти та майно для досягнення статутних завдань Асоціації, в тому числі субсидії, субвенції, дотації, інші види поворотної та безповоротної допомоги тощо;

У власності Асоціації може бути будь-яке майно, яке не вилучене з цивільного обороту.

5.2. Асоціація має право набувати у власність, користуватись, володіти майном як на платній, так і безоплатній основі.

5.3. Питання використання фінансових ресурсів та матеріальних засобів вирішуються органами Асоціації в межах їх компетенції та згідно з цим Статутом.

5.4. Бюджет Асоціації затверджується щорічно Президією Асоціації.

Фінансовий рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня кожного року.

5.5. Член Асоціації зобов’язаний щорічно до 01 червня сплатити щорічний членський внесок в розмірі та порядку, визначеному Президією.

5.6. Всі телевізійні, видавничі права, реклама (в т.ч. логотипи, знаки, символіка Асоціації) належать Асоціації і можуть бути передані Асоціацією третій особі на підставі правочину (договору) в комерційне або некомерційне використання з метою досягнення статутних цілей Асоціації.

5.7. Організатори проведення заходів з ветеранського волейболу на території України не мають права використовувати найменування та/або символіку Асоціації, залучати членів Асоціації до участі в таких заходах без згоди Асоціації та визначення фінансових умов викладеного в цьому пункті у відповідному правочині, договорі з Асоціацією.

5.8. Асоціацією складається і подається до державних органів звітність, сплачуються обов’язкові платежі відповідно до порядку та строків, встановлених чинним законодавством України.

5.9. Асоціація здійснює господарську та іншу комерційну діяльність, спрямовану на виконання її статутних цілей і завдань шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств, господарських товариств, в порядку, встановленому законодавством.

5.10.  Надходження від фінансової діяльності Асоціації спрямовуються виключно на забезпечення статутної діяльності і благодійництво. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Асоціації та пов’язаних з ними осіб забороняється.

5.11.  Асоціація на вимогу благодійників та спонсорів, які передали  своє майно, кошти та інші матеріальні цінності до Асоціації зобов’язана надати звіт про використання зазначених майна, коштів та інших матеріальних цінностей.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ

6.1.Рішення про внесення змін та/або доповнень до Статуту Асоціації, викладення Статуту в новій редакції ухвалюється Конференцією Асоціації.

6.2.Зміни до статутних документів Асоціації підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому законодавством порядку.  

6.3.Пропозицію про внесення змін та доповнень до Статуту має право надіслати Президії Асоціації будь-який член Асоціації.

7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ. ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЇЇ ЛІКВІДАЦІЄЮ

7.1.Припинення діяльності Асоціації відбувається в разі її ліквідації або реорганізації.

7.2.Асоціація може бути припинена рішенням Конференції Асоціації в порядку, передбаченому цим Статутом, або за рішенням суду.

7.3.Орган, який ухвалив рішення про припинення Асоціації, створює ліквідаційну комісію і вживає заходів для ліквідації Асоціації відповідно до чинного законодавства України.

7.4.Майно та кошти Асоціації в разі її ліквідації передаються одній або кільком іншим неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються в доход бюджету.

Ліквідація вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила свою діяльність, з часу скасування запису про її державну реєстрацію.